نمادها و اختصارات مهندسی تاسیسات

مرجع نمادها و اختصارات مورد استفاده در مهندسی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و
تهویهی مطبوع
این بخش، مشتمل بر اطلاعات مربوط به نمادها و اختصارات مرتبط با گرمایش، تعویض هوا، تهویهی مطبوع
و مهندسی مربوط به آن است. (HVAC & R) و تبرید
اختصارات، نمایش کوتاه شدهی نامها و عبارتهای مورد استفاده در متنهای مهندسی، نقشهها و برنامههای
رایانهای است. این بخش بیشتر دربارهی اختصاراتی در زبان انگلیسی بحث میکند که ممکن است در زبانهای
دیگر معانی دیگری از آنهای استخراج شود. نماد واژه برای معرفی یک کمیت یا یکا به کار رفته، لزوما وابسته به
نوشتار آن در یک زبان خاص نیست. به همین دلیل، استفاده از نماد واژه بر استفاده از علامت اختصاری اولویت
دارد.
علامتهای اختصاری در مهندسی

Share

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.